Bestuur

Stichting Moedercentrum De Heksenketel

 

Het moedercentrum De Heksenketel is een zelfstandige stichting. De oprichting van Stichting Moedercentrum De Heksenketel heeft plaatsgevonden op 15 december 2006. Voor de statuten wordt verwezen naar het document: STATUTEN van Stichting Moedercentrum De Heksenketel.  De Heksenketel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 140922292.

Voor de verzelfstandiging heeft De Heksenketel 10 jaar gefunctioneerd onder de hoede van welzijnsinstelling Tracee (tegenwoordig Alcander).

 

De stichting heeft een stichtingsbestuur. Per 1 januari 2017 is de samenstelling van dit bestuur als volgt:

 

Karin van Doormaal (voorzitter)

Henk Gruben (penningmeester)

Anneke Blokzijl

Harrie Winteraeken (secretaris)

Mariëtte Stals

Melanie Senden

Nicole Doverman-Suarez

 

 

Het adres van de secretaris is:

Esschenweg 65

6412 PW Ten Esschen – Heerlen

Tel.nr.: 045 522 87 20

E-mailadres: hwinteraeken@hotmail.com

 

Het bestuur vergadert gemiddeld 10 keer per jaar en functioneert min of meer ‘op afstand’ ofwel ‘ondersteunend’ en ‘voorwaardenscheppend’ in bestuurstaal. De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van het bestuur zijn het zorgen voor de financiën, de professionele medewerkers en de huisvesting. Het bestuur onderhoudt de contacten met de gemeente Heerlen, onze belangrijkste subsidiegever, en Alcander, de formele werkgever van onze professionele medewerkers.

De leden van het bestuur van Stichting Moedercentrum de Heksenketel ontvangen voor de uitvoering van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten.

De dagelijkse gang van zaken wordt bepaald door de Stuurgroep. Voor de verdere organisatie van De Heksenketel wordt verwezen naar het document HUISHOUDELIJK REGLEMENT dat door het bestuur is vastgesteld op 20 juni 2007.

De algemene doelstellingen van Stichting Moedercentrum De Heksenketel zijn verwoord in het document VISIE OP DE FUNCTIE VAN DE HEKSENKETEL, door het bestuur vastgesteld op 23 januari 2008 dat een looptijd had tot en met 2011. In de loop van 2013 wordt een vervolg op de Visie vastgesteld.

Jaarlijks stelt het bestuur een jaarverslag met een jaarrekening op, dit mede als verantwoording naar onze subsidiegever(s). Het meest recente JAARVERSLAG staat ook op deze website.

 

Augustus 2013

 

Namens het bestuur van Stichting Moedercentrum De Heksenketel
Harrie Winteraeken
(secretaris).